Monitorul Oficial Local


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.


Concursuri de ocupare a posturilor vacante

Concurs ocupare post vacant sofer


ANUNȚ CONCURS POST VACANT - ŞOFER

Scoala Gimnazială Prisăcani,

comuna Prisăcani, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea pe

durată nedeterminată a unui post corespunzător funcției de execuție de

șofer microbuz școlar cu normă întreagă


Concursul se organizează la sediul Școlii Gimnaziale Prisăcani, în data de 28 mai 2019, ora 09:00 - proba scrisă; ora 12:10 - interviul


DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în 3 etape succesive:
a. selecția dosarelor de înscriere
b. proba scrisă
c. interviu

Concursul se va desfășura la sediul unității școlare conform graficului de mai jos:


Etapa de concurs: Publicarea  anunțului

Data / perioada: 25.04.2019

Observații: http://posturi.gov.ro/ http://www.scoala-prisacani.ro/  Monitorul Oficial al României, Cotidianul Ziarul de Iași, Avizierul unității școlare


Etapa de concurs: Depunerea dosarelor de înscriere
Data / perioada: 6-24 mai 2019
Observații: Secretariatul unității școlare

Etapa de concurs: Verificarea și validarea dosarelor
Data / perioada: 27 mai 2019
Observații: Sediul unității școlare

Etapa de concurs: Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor
Data / perioada: 27 mai 2019 ora 14:00
Observații: Avizierul unității școlare

Etapa de concurs: Desfășurarea concursului
Data / perioada: Proba scrisă 28 mai 2019 09:00-11:00; Interviul 12:10-14:00
Observații: Sediul unității școlare

Etapa de concurs: Afișarea rezultatelor la proba scrisă
Data / perioada: 28 mai 2019 ora 12:00
Observații: Avizierul unității școlare

Etapa de concurs: Depunerea contestațiilor (se poate contesta doar nota obținută la lucrarea scrisă proprie)
Data / perioada: 28 mai 2019 12:00-14:00
Observații: Sediul unității școlare

Etapa de concurs: Afișarea rezultatelor finale după contestații la proba scrisă
Data / perioada: 29 mai 2019 ora 12:00
Observații: Avizierul unității școlare

Etapa de concurs: Prezența la post
Data / perioada: 01.06.2019
Observații: Sediul unității școlare

      CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE


a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

        CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE


- minim școală profesională sau studii liceale
- abilitate de lucru în echipă


- capacitate de planificare și organizare
- disponibilitate de lucru la un program flexibilÎNSCRIEREA LA CONCURS

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta/depune dosarul de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copie xerox permis de conducere categoria „D";


d) copie xerox după atestat profesional valabil pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane;


e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;


f) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
g) cazierul judiciar, în original;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; Adeverința va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății (cu mențiunea „apt pentru postul de șofer").
i) cazierul conducătorului auto de la Poliția Rutieră Iași;
j) curriculum vitae


Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale Prisacani, birou secretariat sau la nr. de telefon 0232 295 919.

Președinte comisie concurs,


Director,
Prof. Lemnaru Liliana

Documente pdf
Bibliografie si tematica concurs sofer

Vizualizari: 193
Data creare: 06-05-2019 13:46:53

Istoricul scolii din Prisacani

Scoala din Prisacani construita in anul 1909Repere cronologice ale învăţământului din comuna Prisacani, judeţul Iași